Title
Přejít na obsah

hygienické předpisy

provozní řád a přílohy

Příloha č.5 provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Hygienické předpisy pro pobyt na naturistické lokalitě Ostrava Antošovice.

Na naturistické lokalitě organizace se nesleduje kvalitu vody v jezeře bývalé štěrkovny, které obklopuje naší lokalitu. Případní zájemci o využívání vodní plochy ke koupání a k jiným vodním sportům tak činí podle svého uvážení a na vlastní nebezpečí.
Sociální zázemí tvoří suché a chemické záchody, zajištěné proti úniku fekálii a odpadních vod do půdy.
Kontrolu záchodů provádí správce pláže a taktéž zajišťuje doplňování hygienických potřeb.
Není povoleno vstupovat na lokalitu osobám, které mají nakažlivé onemocnění. Za nakažení dalších osob je zodpovědná nakažená osoba.
Taktéž není povoleno vstupovat na lokalitu osobám nadměrně znečištěným.
Členové, kteří vstupují na lokalitu se psem, jsou povinni se zdržovat v části lokality, která je vyznačena a určena k těmto účelům. V případě opuštění této vyhrazené části lokality je chovatel nebo držitel psa povinen mít psa na vodítku a pes musí mít po celou dobu náhubek. Chovatel nebo držitel psa je taktéž povinen odstraňovat psí exkrementy.
Odpadky je povoleno odkládat pouze do odpadních nádob nebo pytlů, které jsou rozmístěny po lokalitě. Tyto nádoby budou denně správcem pláže vyprazdňovány do kontejnerů, které jsou umístěny u vstupní brány a které jsou vyprazdňovány 2x týdně v rámci svozu odpadů dodavatelským způsobem.
Sklo a jiný nebezpečný odpad je nutno odložit přímo do kontejnerů, nikoliv do odpadních nádob nebo pytlů.
Svoz odpadů a fekálii zajišťuje smluvně „OZO Ostrava“


Za správnost předseda spolku
Václav Cyr v.r.
             

Schváleno členskou schůzí dne 22. 3. 2014


Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah