Title
Přejít na obsah

pořadatel

provozní řád a přílohy

Příloha č. 3  provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Povinnosti a práva pořadatelské služby lokality


1. Pořadatelskou službu na naturistické lokalitě „Pohoda“ v  Ostravě Antošovicích, Spolku naturistů Ostrava (dále jen spolek), muže vykonávat pouze člen spolku starší 18-ti let. Tento člen pořadatelské služby má hmotnou zodpovědnost za svěřené tiskopisy, peníze a veškeré pomůcky zapůjčené pro výkon pořadatelské služby. Pomocníka pořadatelské služby může vykonávat i člen spolku starší 15-ti let, za jehož výpomoc odpovídá člen pořadatelské služby.
2. Pořadatel před započetím služby musí být poučen o povinnostech pořadatelské služby a o sankcích při jejich nedodržení.
3. Pořadatel přebírá službu od předešlého pořadatele, nebo od pověřeného člena výboru spolku a to večer, den před započetím jeho služby (dohodou muže být upraveno jinak). Pořadatel převezme veškeré písemností a pomůcky, nutné pro výkon služby. Dále převezme pokladní limit 2 000,-Kč a finančně zúčtovatelné tiskopisy. Zkontroluje, zda souhlasí čísla na posledním výkazu předešlého pořadatele se skutečností, zda není porušena číselná řada finančně zúčtovatelných tiskopisů a potvrdí na výkazu předávajícího svým podpisem správnost přejímky. Po celou dobu výkonu služby má hmotnou zodpovědnost za svěřené hodnoty. Konečné stavy předchozího pořadatele si zapíše do svého výkazu jako stavy počáteční a nechá si je potvrdit předávajícím.
4. Pořadatel v den pořadatelské služby hned po nástupu v 8,30 hodin, ohlásí službě správce lokality  příchod a započetí pořadatelské služby, rovněž tak ukončení služby. V případě nepříznivého počasí (bez návštěvností) se dohodne se službou správce lokality na kumulací služeb. V případě převzetí služby pořadatele správcem pláže lokality, přechází práva a povinnosti pořadatelské služby na službu správce lokality a opačně.
Pořadatel provádí pořadatelskou službu v době určené spolkem. V době výkonu pořadatelské služby se nachází na vyznačeném místě. Jeho povinností je zejména:
- kontrola členských průkazů při vstupu i v areálu (pokud má podezření, že osoba vnikla do areálu neoprávněně)
- vydávání nových členských průkazů pouze po předložení průkazu totožnosti a přihlášky kde bude uvedeno jméno a příjmení, datum narození a bydliště, zájemce o vydání členského průkazu, který není ochoten dát k dispozici své, výše uvedené, údaje, se nemůže stát členem spolku


POŘADATELSKÁ SLUŽBA NESMÍ PODÁVAT JAKÉKOLIV INFORMACE O ČLENECH SPOLKU

- nesmí vydat nový průkaz členům, kteří byli vyloučení z SČSN, SNO, o.s. nebo Spolku naturistů Ostrava, seznam těchto členů je v knize pořadatelské služby
- v případě pochybení bude pořadatelské službě odňata odměna ve výši 0,1 denní odměny
- snaží se zabránit vstupu na pozemek lokalitu nepovolaným nebo nežádoucím osobám
Nežádoucí nebo nepovolanou osobou se rozumí osoba která:
není členem ani hostem, která je nadměrně znečištěna, která jeví známky opilosti, která již při vstupu se chová vulgárně a která by svou přítomností narušovala klidný chod lokality. Pokud se to službě nepodaří, požádá službu správce lokality nebo ostatní přítomné členy, aby ji v tom pomohli. Nebude-li tento zásah úspěšný, požádá o pomoc policii.
-  po dobu výkonu služby se zdržuje na vyhrazeném místě
- za svěřené zúčtovatelné prostředky nese hmotnou zodpovědnost
-  v případě rozmoklého terénu postupuje podle provozního řádu lokality
- nesmí vykonávat službu v podnapilém stavu, v případě přistižení předá pořadatelskou službu službě správce lokality a výbor spolku ve věci neprodleně rozhodne
- v případě, že není na lokalitě služba správce lokality, pořadatelská  služba se po dohodě se službou správce lokality stará o bezproblémový chod lokality

6. Po ukončení pořadatelské služby  v 18,30 hodin (každý den vyplní) “Výkaz pořadatelské služby“. Stavy na tomto výkaze po ukončení musí souhlasit se skutečností, i když pořadatelskou službu nepředává. Taktéž finanční obnos z daného dne musí souhlasit s výkazem a tento obnos si ponechá pořadatelská služba u sebe až do předání  vyúčtování pokladníkovi spolku. Toto vyúčtování se provádí nejméně jednou týdně, nebo při předávání služby. V případě vysoké pokladní hotovosti je možno telefonicky požádat pokladníka spolku, aby přijel hotovost převzít i mimo domluvené vyúčtování. V případě předávání pořadatelské služby za nepřítomnosti pokladníka, je povinnosti pořadatelské služby obnos a pokladní hotovost z této služby, vyúčtovat pokladníkovi po dohodě a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení pořadatelské služby.
7.  Odměnu za výkon pořadatelské služby schvaluje členská schůze spolku. Výbor spolku má právo způsob a výši odměňování změnit a to do nejbližší členské schůze spolku.  
8. Právo kontrolovat pořadatelskou službu mají výhradně členové výboru a kontrolní komise spolku.


    Za správnost předseda spolku
    Václav Cyr v.r.
                                                                                                

Schváleno členskou schůzí dne 22. 3. 2014Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah