Title
Přejít na obsah

správce lokality

provozní řád a přílohy

Příloha č. 2  provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Povinností a práva služby správce lokality

    Funkce služba správce lokality na naturistické lokalitě
„Pohoda“ v  Ostravě - Antošovicích, Spolku naturistů Ostrava (dále jen spolek) byla zřízena pro zabezpečení plynulého chodu a udržení pořádku na naturistické lokalitě.
    Funkci služba správce lokality vykonává člen spolku starší 18-ti let, který byl pověřen výborem spolku a plně za výkon této funkce odpovídá. Na žádost služby správce lokality může výbor pověřit další členy spolku funkci pomocník služby správce lokality. Pomocník služby správce lokality má stejná práva i povinností jako služba správce lokality a zastupuje jej v jeho nepřítomnosti. Předání služby je evidováno v knize chodu pláže.
-   denní činnost služba správce lokality zahajuje v 7,00 hodin kontrolou stavu lokality a provedením činnosti k zajištěni jejího chodu (načerpáni vody, příprava WC, příprava odpadkových nádob, odstranění drobných závad)
-   zodpovídá po celý den za čistotu a pořádek na lokalitě a dohlíží na parkování vozidel na odstavné ploše
-   podle potřeby odváží odpadky na vyhrazené místo
-  vydává a v řádném stavu udržuje sportovní potřeby, nářadí a stroje
-  zapůjčuje sportovní potřeby a nářadí členům spolku na základě jejich členského průkazu, který po vrácení zapůjčené věci opět vrací
-  vede evidenci takto zapůjčeného majetku s uvedením data a času zapůjčení a vrácení, včetně čísla členského průkazu
-   kontroluje dodržování zákazu fotografování a filmování
- vykáže z lokality osoby, jejíchž chování se neslučuje se stanovami spolku, s přijatými opatřeními, s provozním a návštěvním řádem lokality, nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky
-  v případě potřeby přivolá telefonicky pomoc policie
-  udržuje pořádek v železné boudě
-  vede evidenci majetku spolku, který převezme na začátku sezóny a na konci sezóny jej vrací  -  eviduje prováděné opravy
- zajišťuje první pomoc při úrazu nebo poranění a v případě potřeby přivolá telefonicky pohotovost
-  vede knihu chodu pláže, ve které zaznamenává: počasí, spotřebu PHM, pracovní dobu strojů, zranění, mimořádné událostí atd.
-  v případě malé návštěvnosti pláže se věnuje kosení trávy (podle počasí)
-  během své služby se zdržuje na vyhrazeném a označeném místě
-  v případě, že se služba správce lokality nachází jinde, oznámí pořadatelské službě lokality kde
-  v případě potřeby kumuluje svou službu správce lokality s pořadatelskou službou lokality ( deštivé počasí bez návštěvností)
-   v 19,00 hodin končí výkon denní služby
-   od 19-ti hodin do 7. hodiny ranní svou přítomnosti zajišťuje pořádek na lokalitě
-   po celou dobu služby nesmí požívat alkoholické nápoje, vyjma desetistupňového piva
-   v případe, že se služba správce lokality dopustí porušení svých povinností, nebo je nebude provádět řádně, nebude mu za tento den poskytnuta odměna
-  odměnu za výkon služby správce lokality schvaluje členská schůze spolku
-  výbor spolku má právo způsob a výši odměňování změnit a to do nejbližší členské schůze spolku
-   právo kontrolovat výkon služby správce lokality mají členové výboru a kontrolní komise spolku


    Za správnost předseda spolku
    Václav Cyr v.r.
                                                                                                  

Schváleno členskou schůzí dne 22. 3. 2014


Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah