Title
Přejít na obsah

stanovy

Stanovy Spolku naturistů Ostrava

§ 1
Název, sídlo a obvod činnosti


1.   Spolek naturistů Ostrava (dále jen SNO) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a souvisejících zákonů, v platném znění. SNO má postavení samostatné právnické osoby. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákony, těmito stanovami a vnitřními, jakož i obecně závaznými předpisy.

2.   Sídlo: Šalounova 500/35,
               703 00 Ostrava-Vítkovice.                                                          

3.   Obvod činnosti: Česká republika.

§ 2
Definice naturismu


Naturismus je způsob života v souladu s přírodou. Jeho projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě. Naturismus usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejich zdrojů jako jsou slunce, voda a vzduch, k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil. Usiluje o hlubokou úctu k přírodě a všem jejím složkám. Jeho filosofie vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie. Dbá o dodržování zásad harmonického způsobu života, vzájemné tolerance a respektování v rámci obecně uznávaných společenských norem. Idea naturismu zavrhuje každý pokus o zneužívání naturismu k propagaci a rozvoji komerční erotiky a pornografie. Staví se proti pořádání hromadných alkoholicko - erotických akcí pořádané pod domnělou hlavičkou naturismu. Sex je soukromou záležitostí každého naturisty a nemá místo na veřejnosti.

§ 3
Poslání SNO


1.   Šíření myšlenek naturismu.                                
2.   Udržování kontaktů s naturisty v České republice i v jiných státech.
3.   Shromažďování informací o všech místech v blízkosti vodních ploch a o dalších  zařízeních, která jsou vyhrazená nebo vhodná k vyhrazení pro pobyt naturistů.
4.   Prosazování ochrany těch zájmů naturistů, které nejsou v rozporu s morálními a naturistickými principy, jakož i platnými právními předpisy.
5.   Napomáhat ochraně životního prostředí a přírody.                                                
6.   Provozování naturistických lokalit.                                                                          
7.   Pořádání naturistických akcí, zejména naturistických srazů, naturistické rekreace a s tím spojených sportovních a kulturních akcí.

§ 4
Orgány SNO


Nejvyšší orgán: členská schůze.
Statutární orgán: předseda SNO.                                                                                                   
Výbor SNO.
Kontrolní komise SNO.                                                                               
Rozhodování je kolektivní.                                                                                             

§ 5
Organizační struktura SNO


1.   Veškerá činnost SNO je zajišťována statutárním orgánem SNO spolu s výborem SNO.
2.   Veškerou činnost SNO kontroluje kontrolní komise SNO.
3.   Výbor SNO je schopen se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina jeho členů. Přítomen musí být předseda SNO, případně výborem SNO pověřený člen výboru SNO. Kontrolní komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina jejich členů, zahrnující přítomnost předsedy kontrolní komise SNO, případně kontrolní komisi SNO  pověřeného člena kontrolní komise SNO. Při rovností hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas pověřeného člena.
4.   Při ukončení členství ve výboru SNO nebo v kontrolní komisi SNO můžou zbývající členové výboru SNO nebo kontrolní komise SNO kooptovat nového člena. Kooptace musí být schválena usnesením a předložena k dodatečnému schválení nejbližší členské schůzi. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím výboru SNO nebo kontrolní komise SNO do které byl zvolen. Mezi členskými schůzemi může být tímto způsobem nahrazeno jen tolik členů výboru SNO nebo kontrolní komise SNO, aby nadpoloviční většinu stále tvořili členové zvolení členskou schůzi.                                                                                                            

§ 6
Členství SNO
                                                                                                                 
1.  Členství je dobrovolné. Členem se může stát zletilá osoba, bez ohledu na státní příslušnost.
2.  Členství vzniká na základě písemné přihlášky, ve které se zájemce mimo jiné zavazuje dodržovat stanovy, jakož i další vnitřní předpisy a opatření SNO, ode dne zaplacení členského příspěvku, podle provozního řádu. O neplatném přijetí člena rozhoduje výbor SNO. Je-li přijetí odmítnuto, má uchazeč právo se odvolat k nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.
3.  Dokladem členství SNO je členský průkaz, který předá výborem pověřený zástupce. Členský průkaz je majetkem SNO. Za vystavení duplikátu za ztracený členský průkaz je člen povinen zaplatit členský příspěvek podle provozního řádu.
4.  Členství zaniká:                                                                                                            
a)   k 31.12. kalendářního roku,                                                                                    
b)   vystoupením,                                                                                                          
c)   vyloučením na členské schůzi,                                                                                 
d)   úmrtím.
5.   Člen může být vyloučen za hrubé nebo opakované porušování:                            
a)   stanov SNO,
b)   provozního řádu nebo vnitřních předpisů a opatření SNO,
c)   zásad naturistického způsobu života,
d)   obecně platných norem chování.
6.   Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.                       
7.   Vyloučení člena je trvalé, bez možností uplatnění nové přihlášky a to ani u nástupnické organizace, není-li dodatečně rozhodnuto jinak.                                      

§ 7
Práva a povinnosti člena SNO
                                                                                         
1.   Člen SNO má po zaplacení členského příspěvku za daný kalendářní rok právo:
a)   podílet se na činnosti SNO a využívat k tomu jeho zařízení,
b)   volit a být volen do orgánů SNO,
c)   prostřednictvím orgánů SNO rozhodovat o činnosti SNO,
d)   obracet se na výbor SNO se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60-ti dnů, nepožaduje-li údaje a sdělení, která by SNO způsobila vážnou újmu,
e)   považuje-li rozhodnutí výboru SNO o jeho pozastavení členství a doporučení členské schůzi jeho vyloučení za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí v písemné formě požádat, aby o sporném rozhodnutí rozhodla členská schůze. Vyloučený člen může do 3 měsíců ode dne doručení konečného rozhodnutí členské schůze, o svém vyloučení, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do přihlášky člena, jinak toto právo zaniká,                       
f)  každý člen nebo kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatností rozhodnutí orgánů SNO pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti rozhodnutí nemůže dovolat u orgánů SNO. Právo dovolat se neplatností rozhodnutí zaniká po třech měsících ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí.
2.   Člen SNO je povinen:
a)   dodržovat stanovy SNO, jakož i další vnitřní předpisy a opatření SNO,                    
b)   plnit přijatá rozhodnutí SNO,
c)   účastnit se v rámci svých možností činnosti SNO a členských schůzí SNO,               
d)   platit členské příspěvky,
e)   chránit majetek SNO,
f)    nepoškozovat svým chováním a jednáním dobrou pověst SNO,                            
g)   podílet se na ochraně přírody.

§ 8
Členská schůze


1.   Členská schůze je nejvyšší orgán SNO a je schopná usnášet se za účasti většiny členů SNO.
2.   Členskou schůzi svolává statutární orgán SNO nejméně jedenkrát do roka. Musí být také statutárním orgánem SNO svolána, požádá-li o to výbor SNO, kontrolní komise nebo 1/3 členů SNO a to do 30-ti dnů ode dne doručení podnětu. Pokud se tak nestane, může ten, kdo podnět podal svolat členskou schůzi na náklady SNO.
3.  Členskou schůzi může mimořádně svolat i kontrolní komise spolku, pokud zjistí závažné nedostatky v jednání statutárního orgánu, v hospodaření nebo činnosti výboru SNO
4.   Členská schůze se svolá oznámením na internetových stránkách SNO www.snoantosovice.cz a v době letních aktivit i oznámením, vyvěšeným na naturistické lokalitě provozované SNO. V oznámení o konání členské schůze musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, který může být změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět ke svolání členské schůze podal. Jednání může probíhat pouze k předem uvedenému pořadu jednání. Schůzi může odvolat nebo odložit jen ten kdo ji svolal, nejméně však týden před jejím konáním.
5.   Členská schůze rozhoduje veřejným nebo tajným hlasováním o všech záležitostech SNO, zejména:
a)   jedná a usnáší se o návrhu stanov a jejich změnách,  
b)   schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní uzávěrku, zprávu kontrolní komise, zprávu o činnosti výboru SNO,
c)   projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zásady hospodaření,
d)   jedná o návrzích výboru SNO, kontrolní komise, jakož i všech členů SNO,
e)   volí na období 5-ti let statutární orgán SNO, 3
7 členů výboru SNO, nejméně 3 členy kontrolní komise SNO a rozhoduje o jejich odvolání,
f)  dodatečně schvaluje doplnění členů výboru SNO a členů kontrolní komise SNO,
g)  schvaluje výši členských příspěvků a jejich splatnost,                                                  
h) schvaluje provozní řád, vnitřní předpisy a opatření,                                                 
i)   schvaluje vyloučení člena,                                                                                          
j)   rozhoduje o pozastavení a oprávněnosti pozastavení členství,                                  
k)  rozhoduje o odvolání proti nepřijetí za člena,                                                                
l)   schvaluje členství, schvaluje čestné členství,                                                          
m) rozhoduje o odvolání proti sankcím, uloženým podle provozního řádu,                          
n)  rozhoduje o zrušení spolku a způsobu likvidace majetku,                                                    
o)  dodatečně schvaluje smlouvy, nezbytně uzavřené mezi členskými schůzemi,               
p)  dodatečně schvaluje zaplacení penále a pokut, určuje náhrady škod.
6.  K rozhodnutí podle § 8 bodu 5 písm. a),h),i),n) je zapotřebí 2/3 hlasů přítomných členů.                                                                                                                             

§ 9
Statutární orgán SNO a výbor SNO

1.  Členskou schůzi zvolení členové výboru SNO  si na první schůzi výboru SNO, konané nejpozději do 15-ti dnů ode dne proběhlé volební členské schůze zvolí ze svého středu místopředsedu výboru, pokladníka a podle potřeby další funkce členů výboru SNO.
2.  Statutární orgán spolu s výborem zajišťuje veškerou činnost SNO, v souladu s usnesením členské schůze SNO, se stanovami, vnitřními předpisy a opatřeními SNO. Hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3.  Schůze výboru SNO jsou svolávány předsedou výboru podle potřeby, nejméně 1x v každém čtvrtletí. Schůze výboru SNO musí být také svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru SNO se zahrnutím statutárního orgánu SNO, s uvedením účelu jednání.
Statutární orgán spolu s výborem SNO zejména:
a)  zajišťuje úkoly SNO,
b)  navrhuje výši členských příspěvků a jejich splatnost                                                  
c)  zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků,
d)  připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu,
e)  mezi členskými schůzemi schvaluje nezbytné uzavírání  smluv a dohod,
f)  navrhuje stanovy a jejich změny,  
g) navrhuje provozní řád a další vnitřní předpisy a opatření,                                           
h) uděluje sankce podle provozního řádu,                                                                      
i)  rozhoduje o zaplacení penále a pokut,                                                                            
j)  rozhoduje o pozastavení členství a navrhuje členské schůzi SNO jeho případné vyloučení. Členství nelze pozastavit členovi kontrolní komise.
4.  Neodkladné záležitostí příslušející zajištění a rozhodnutí výboru SNO vyřizuje předseda výboru SNO. Svá opatření a rozhodnutí musí předložit výboru SNO ke schválení na jeho nejbližší schůzi. Opatření a rozhodnutí statutárního orgánu SNO, která nejsou výborem SNO schválena jsou neplatná.                                                              
5.  Nemůže-li statutární orgán SNO nadále vykonávat funkci, zastává jeho funkci místopředseda výboru SNO. Nemůže-li místopředseda výboru SNO nadále vykonávat funkci, zastává jeho funkci jiný člen výboru SNO a to do nejbližší členské schůze. Odstupující statutární orgán SNO může zůstat členem výboru SNO, pouze však do konce jeho volebního období.
6.  Statutární orgán SNO i výbor SNO odpovídá za svou činnost členské schůzi.

§ 10
Kontrolní komise SNO
                                                                                                   
1.  Členskou schůzi zvolení členové kontrolní komise SNO si na své první schůzi, konané nejpozději do 15-ti dnů ode dne proběhlé volební členské schůze SNO zvolí ze svého středu předsedu kontrolní komise SNO, místopředsedu a podle potřeby další funkci člena kontrolní komise SNO.  
2.  Provádí podle potřeby kontrolu veškeré činnosti SNO, je-li prováděna v souladu se závazně právními předpisy, usnesením členské schůze SNO, se stanovami, vnitřními předpisy a opatřeními SNO a to nejméně před zahájením a po ukončení letní sezóny. Zjistí-li nedostatky má právo pozastavit výkon funkce s tímto spojené a upozorní na ně neprodleně statutární orgán SNO. V případě pochybení statutárního orgánu upozorní výbor SNO.
3.  Kontrolní komise SNO má také právo pozastavit plnění takového rozhodnutí, kterým by mohlo dojít k rozporu se závazně právními předpisy, případně s těmito stanovami, vnitřními předpisy a opatřeními SNO nebo k finanční, jakož i věcné škodě SNO a to i v případě, že se jedná o rozhodnutí nejvyššího orgánu.
4. Členské schůzi SNO předkládá zprávu za kontrolovaná období a návrhy na opatření.
5.  Členové kontrolní komise SNO mají právo zúčastňovat se jednání výboru SNO s hlasem poradním.
6.  Kontrolní komise SNO odpovídá za svou činnost členské schůzi.

§ 11
Majetek a hospodaření SNO


1.   Majetek SNO tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.
2.   Zdroji majetku SNO jsou:
a)   hmotný majetek a majetková práva,
b)   členské příspěvky,
c)   výnosy z akcí SNO organizovaných v souladu s posláním SNO,
d)   dary, dotace, příp. jiné příspěvky, obcí a dalších organizací,
e)   výnosy z kapitálových vkladů a úroky.
3.   SNO hospodaří s finančními prostředky na základě schváleného rozpočtu a zásad hospodaření.

§ 12
Zastupování SNO


1.   SNO zastupuje u ústního jednání statutární orgán SNO, v případě potřeby s dalším členem výboru SNO nebo kontrolní komise SNO.
2.   Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba dvou podpisů a to statutárního orgánu SNO, nebo jím plnou moci pověřeného člena výboru SNO a dalšího podpisu pověřeného člena výboru SNO nebo kontrolní komise.                                                                                                                                

§ 13
Zánik SNO


1.   SNO zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze.
2.   Nezanikne však, pokud nejméně 10 členů projeví zájem o pokračování v činnosti SNO.                                                                                                                                                      

§ 14                                                                                                                         
Závěrečná ustanovení

1.  Věci, které tyto stanovy neřeší, se řídí ustanovením daných a souvisejících zákonů, v platném znění.
2.   Informace o činnosti SNO, stanovy SNO, související vnitřní předpisy a opatření jsou uvedené na internetových stránkách SNO www.snoantosovice.cz.        
                  
§ 15                                                                                                                                                  
1.   Stanovy SNO vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzi dne 22. března 2014.
2.   Stanovy registrované MV ČR dne 22. 4. 2008 s č.j. VSC/1-10133/92-R se ruší.


Podpis statutárního orgánu SNO:                                        Podpis člena výboru SNORazítko:


Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah