Title
Přejít na obsah

účetnictví

provozní řád a přílohy

Příloha č. 4 provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Metodické pokyny o vedení účetnictví

Hospodaření organizace se řídí následujícími pravidly:
Organizace postupuje podle platných předpisů.
Je-li to ze zákona možné, organizace vede jednoduché účetnictví.
Hospodaření organizace se řídí rozpočtem, schváleným členskou schůzí.
Veškeré účty za daný měsíc jsou členové povinni předat pokladníkovi nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Pokladník do 15. dne následujícího měsíce vyhotoví pro výbor zprávu o čerpání prostředků z rozpočtu za minulý měsíc.
Minimálně 2x ročně provádí komise k tomu určená inventarizaci majetku. Výsledky inventarizace předá do 7. dnů pokladníkovi.
   

Za správnost předseda spolku
Václav Cyr v.r.


Schváleno členskou schůzí dne 22. 3. 2014
Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah