Title
Přejít na obsah

návštěvní řád

provozní řád a přílohy

Příloha č. 1 provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Návštěvní řád naturistické lokality „Pohoda“ v Ostravě - Antošovicích.


Naturistická lokalita „Pohoda" je lokalita provozovaná Spolkem naturistů Ostrava (dále jen spolek) za účelem rekreace členů spolku. Vstupem na tuto lokalitu dáváte najevo svůj souhlas  s provozním řádem a dalšími opatřeními, které na této lokalitě platí. Tato lokalita je provozována za aktivní péče všech členů. Každý člen na lokalitě je povinen pomoci službu konajícímu členovi spolku při vykazování osob, které tam nemají co dělat,  jejich chování je v rozporu se stanovami, provozním řádem nebo dalšími opatřeními spolku.
-
vstup na tuto lokalitu je povolen pouze členům spolku, jejich hostům a nezletilým dětem do 18-ti let pouze v doprovodu jejich zákonného zástupce nebo člena SNO, kteří za jejich přítomnost nesou plnou odpovědnost, zejména za vysvětlení zásady "plavky zakázány".
- lokalita je určená ke klubové činnosti
- za pořádek a bezproblémový chod lokality jsou odpovědni: službu konající člen spolku, orgány spolku a všichni členové spolku, včetně jejich hostů
- na lokalitě je povolen pobyt pouze bez oděvu (podle počasí)
-  ženám jsou povoleny ve „výjimečných" případech monokiny (ze zdravotních důvodů)
- veškerá činnost (kempování, koupání, sportování, občerstvení, atd.) je na vlastní nebezpečí
- za věci odložené na lokalitě spolek neručí
- kola se odstavují opřením, např. o stromy (nikoliv položením)
- motocykly, motokola a mopedy se odstavují na vyhrazenou, nehlídanou odstavní plochu
- odpadky se odkládají do připravených pytlů, nádob a kontejnerů
   Vjezd motorových vozidel je povolen pouze na vyhrazenou, nehlídanou odstavní plochu nacházející se na pozemku pronajatém spolkem a to:
- vlastníkům povolenek
- jednodenní povolenky budou k dispozici pouze v případě volné kapacity odstavné plochy, přednost mají členové s průkazem EU k parkování (vystaveným za čelním sklem automobilu) a členové s celosezónní povolenkou
- vjezd nákladních automobilů je zakázán (mimo dopravní obsluhy lokality)
- na vjezd pro dopravní prostředky bez „POVOLENKY" se nevztahuje výjimka ze „zákazu vjezdu“ a bude kvalifikován Policií ČR nebo Městskou policií jako dopravní přestupek

   Táboření a stanování, každý člen má právo, po zaplacení příspěvku podle sazebníku, kempovat na lokalitě:
- postavit stan, obytný přívěs nebo obytné vozidlo na lokalitě mohou zájemci pouze v době přítomnosti službu konajícího člena a to podle jeho pokynů na vyhrazeném prostranství, o maximální výměře plochy 10x10 metrů
- stavby, které nejsou přechodného charakteru a neslouží k rekreaci členů spolku jsou zakázány
- ve svých ubytovacích zařízeních, mohou mít členové své hosty, nesou však za jejich chování plnou zodpovědnost
- k ubytovacímu zařízení lze umístit i automobil a to podle pokynů na lokalitě službu konajícího člena
- kolem ubytovacího zařízení majitel svého zařízení udržuje pořádek a po dohodě se službou  odstraňuje travnatý porost
- tábořit nebo stanovat mohou členové pouze po přiměřenou dobu  
- v době od 23,00 do 7,00 je dodržován noční klid
- v době nočního klidu je možný zpěv nebo hudební produkce na lokalitě pouze se souhlasem služby a to pouze v místech k tomu určených  
- v nočních hodinách je lokalita službou lokality uzavřena
- při trvalém opuštění lokality (ukončení kempování) je povinností každé osoby   dát místo do původního stavu a odhlásit se u služby. V případě plánovaného   ukončení kempování   v době, kdy není u vchodu služba (v brzkých ranních hodinách nebo večer) je třeba tyto povinnosti provézt předem, v době činnosti služby
- v případe rozmoklého terénu muže služba zakázat vjezd vozidel do uvedeného prostoru
- pro jízdu na lokalitě je možno používat pouze vyznačené  cesty
- je zakázáno používat soukromé motorové agregáty na výrobu elektrické energie

   Vstup na lokalitu se psem
- vstupovat na lokalitu se psem mohou pouze členové spolku a jejich hosté, za podmínky poskytnutí údajů o své osobě z průkazů totožnosti
- před vstupem musí člen požádat službu o vydání povolení ke vstupu se psem a za toto povolení zaplatit navýšený členský příspěvek
- chovatel nebo držitel psa je povinen i na této lokalitě dodržovat platnou obecně závaznou vyhlášku o chovu a držení zvířat na území statutárního města Ostravy
- na lokalitě je vyhrazen prostor, kde se mohou psi volně pohybovat a koupat  
- mimo tento prostor se mohou psi pohybovat pouze na vodítku a pouze na dobu nezbytně nutnou
- do rekreační zóny pro členy spolku a jejich hosty je vstup se psem zakázán
- chovatel nebo držitel psa zodpovídá za to, že je pes řádně očkován, za veškeré škody způsobené jeho psem, jakož i za odstranění exkrementu jeho psa
- ostatní zvířata nemají na lokalitu přístup
- výjimky může povolit pouze službu konající člen spolku

   Na lokalitě je ZAKÁZÁNO:
- fotografovat a filmovat bez souhlasu službu konajícího člena a především snímané osoby
- obtěžovat okolí nadměrným hlukem
- provádět prodej jakéhokoliv zboží, včetně občerstvení, bez vědomí výboru spolku
- obtěžovat ostatní návštěvníky nevhodným chováním
- přivádět se do opilého stavu a podávat alkohol mladistvým a nezletilým
- chodit na velkou stranu mimo WC
- znečišťovat lokalitu odpadky                    
- z hygienických důvodu sedat na zařízení k tomu určené (židle, lavice, apod.) bez použití podložky
- na lokalitě a v jejím okolí kácet stromy a likvidovat keře
- rozdělávat ohně bez souhlasu služby a mimo k tomu   určený prostor
- vstupovat na lokalitu osobám s přenosným nebo nakažlivým onemocněním
- vstupovat na lokalitu osobám nadměrně znečištěným a osobám v silně podnapilém stavu

    V případě  porušení stanov, provozního řádu  nebo opatření spolku,  může člen konající  službu na lokalitě nebo člen orgánů spolku provinivšího se člena napomenout nebo mu odebrat členský průkaz a věc předat k vyřízení výboru spolku na jeho nejbližší výborové schůzi.


Za správnost předseda spolku
Andrej Gonda


Schváleno členskou schůzí dne 2. 4. 2016
Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah