Title
Přejít na obsah

sankční řád

provozní řád a přílohy

Příloha č. 6 provozního řádu Spolku naturistů Ostrava

Sankční řád.

    Při porušení stanov, provozního řádu, obecně platných právních předpisů, přijatých opatření a zásad občanského soužití mohou být podle závažnosti provinění uděleny následující sankce:

a) napomenutí,
b) pozastavení členství,
c) vyloučení.

    Napomenutí lze udělit pouze při prvním, nezávažném provinění. Při opakovaném provinění bude uložen některý z trestu dle bodu b) nebo c).

    Napomenutí muže udělit člen vykonávající službu na lokalitě, člen výboru nebo kontrolní komise. O napomenutí musí neprodleně informovat předsedu výboru spolku. Udělí-li napomenutí člen konající službu na lokalitě, lze se proti tomuto napomenutí odvolat k výboru spolku, jehož rozhodnutí je konečné.

    Pokud člen splňuje podmínky pro vyloučení podle stanov spolku, muže výbor spolku provinivšímu se členovi do dne konání nejbližší členské schůze
pozastavit členství a odebrat jeho průkaz člena. O pozastaveném členství s konečnou platností rozhodne na návrh výboru členská schůze.

    O
vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru spolku. Vyloučení je trvalé. O tomto kroku rozhodne usnesením členská schůze na návrh výboru spolku. Usnesení členské schůze je konečné.

    Při neplnění uložených sankcí bude uložena další vyšší sankce.

    Všichni členové jsou povinni napomáhat efektivnímu vymáhání sankcí.

Za správnost předseda spolku
Václav Cyr v.r.

                                
Schváleno členskou schůzí dne 22. 3. 2014

Spolek naturistů Ostrava
Šalounova 500/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail snoantosovice@volny.cz
Návrat na obsah